Beschermingsbewind - Veelgestelde vragen

Beschermingsbewind door Jansen Bewindvoering

Veel gestelde vragen

1. Wat is het verschil tussen bewindvoering WSNP en beschermingsbewind?

Wsnp-bewind (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) 

Wanneer een minnelijke schuldenregeling (oplossing voor de schulden zonder tussenkomst van de rechter) om wat voor een reden niet het gewenste resultaat heeft gebracht, kan men een beroep doen op de Wsnp.

Er wordt dan een Wsnp bewindvoerder toegewezen. De Wsnp bewindvoerder is verantwoordelijk voor alles wat u bezit (inboedel en inkomsten). Hij behartigt de belangen van de schuldeisers; zorgen voor zoveel mogelijk geld om de schulden af te lossen.

Een Wsnp bewindvoerder is geen maatschappelijk werker, biedt geen schuldhulpverlening en verzorgt ook niet uw financiën. Hij controleert en houdt slechts toezicht.

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is er om volwassenen te beschermen die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kunnen nemen. Dit kan vanwege hun geestelijk of lichamelijke toestand. Of vanwege verkwisting of problematische schulden. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een minnelijke of wettelijke schuldsanering.

Beschermingsbewind wordt aangevraagd via de kantonrechter en u kiest zelf uw bewindvoerder. De beschermingsbewindvoerder behartigt uw belangen.

Deze beheert inkomsten  en zorgt voor de betaling van uw vaste lasten, behandelt uw post, sluit verzekeringen af, vraagt toeslagen aan en zorgt dat de belastingaangifte wordt gedaan.

Beiden vormen van bewind kunnen prima naast elkaar bestaan. Iemand kan onder beschermingsbewind staan voor het beheer van de financiën en mede een Wsnp bewindvoerder hebben voor de schulden.

Neem hier contact op

2. Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en inkomensbeheer?

Beschermingsbewind

  • Bij beschermingsbewind neemt de kantonrechter het besluit of het nodig is dat iemand onder bewind wordt gesteld.
  • De duur van het beschermingsbewind wordt door de rechter bepaald. Bij problematische schulden is dat vijf jaar.
  • De bewindvoerder is volledig verantwoordelijk voor de onder bewind staande goederen.
  • Bij beschermingsbewind kunt u in een register vermeld worden waardoor u beschermd wordt tegen nieuwe schulden.
  • Bij beschermingsbewind dient de bewindvoerder ervoor te zorgen dat u optimaal gebruik maakt van alle voorzieningen zodat uw inkomen maximaal is.
  • De bewindvoerder zorgt ook voor uw belastingaangifte.

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer komt er geen toetsing van een rechter aan te pas. U sluit een overeenkomst met Jansen Bewindvoering. Daarnaast tekent u een machtiging waarbij u Jansen Bewindvoering de bevoegdheid geeft om namens u uw inkomsten en uitgaven te beheren
De duur van het inkomensbeheer bepaalt u zelf. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst. Meestal wordt een termijn van drie jaar overeengekomen. Er geldt echter wel een opzegtermijn.
U blijft zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten en uitgaven.
U bent bij inkomensbeheer niet beschermd tegen nieuwe schulden.
Bij inkomensbeheer is afhankelijk van uw gekozen pakket welke werkzaamheden de beheerder voor u zal verrichten.

Bij inkomens beheer heeft u meer verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen in overleg met uw budgetbeheerder. Bij inkomensbeheer (als u kiest voor pakket volledig) krijgt u advies over eventuele voorzieningen, mogelijk extra inkomen en bezuinigingen. Echter dient u dit bij inkomensbeheer zelf te regelen en bent u o.a. zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van uw belastingaangifte, aanvragen toeslagen, kwijtscheldingsverzoeken, declaraties onkosten. Bij bewindvoering is uw bewindvoerder hier allemaal verantwoordelijk voor en zal dit namens u verzorgen. 

Neem hier contact op

3. Hoe lang duurt beschermingsbewind?

Beschermingsbewind wordt in de meeste gevallen door de kantonrechter voor onbepaalde tijd uitgesproken. Beschermingsbewind vanwege problematische schulden is vaak niet voor onbepaalde tijd nodig. Over het algemeen is het eerste jaar nodig om de financiën te stabiliseren, daarna drie jaar om de schulden af te lossen. Als dat gebeurt is zullen we samen gaan kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat u weer zelf voor uw financiën kunt zorgen. Wanneer u in staat bent om weer zelf voor uw financiën te zorgen kan de kantonrechter gevraagd worden om het beschermingsbewind op te heffen. Vaak zult u hier samen met de bewindvoerder om verzoeken. Uiteraard kunt u altijd zelf aan de kantonrechter vragen om het beschermingsbewind op te heffen.

Neem hier contact op

4.  Kan ik overstappen naar een andere bewindvoerder?

Beschermingsbewind wordt altijd uitgesproken door de kantonrechter. In de beschikking van de kantonrechter staat onder andere vermeld met ingang van welke datum het beschermingsbewind in gaat en wie tot beschermingsbewindvoerder wordt benoemd. Wanneer je onder bewind staat kan na enige tijd blijken dat de samenwerking met je bewindvoerder niet helemaal lekker loopt. Jij en je bewindvoerder hebben een andere mening of je begrijpt niet helemaal waarom jouw bewindvoerder bepaalde keuzes maakt. Belangrijk is dan dat je dit aangeeft bij je bewindvoerder en samen het gesprek aan gaat. Vaak kom je er dan samen met je bewindvoerder uit.

Wanneer de samenwerking echt niet meer gaat kan je de rechtbank vragen of je een andere bewindvoerder mag zoeken. Je kunt dus zelf niet de samenwerking opzeggen. De rechtbank zal altijd je huidige bewindvoerder om een reactie vragen. Wanneer de rechtbank akkoord gaat met jouw verzoek, dan krijg je de mogelijkheid om een andere bewindvoerder te zoeken.

Ga met je mogelijk nieuwe bewindvoerder het gesprek aan. Geef aan waarom de vorige samenwerking mis liep en wat jouw verwachtingen zijn. Je mogelijk nieuwe bewindvoerder kan dan aangeven of hij/zij aan deze verwachtingen kan voldoen. Wanneer jullie beiden denken dat een eventuele samenwerking goed zal verlopen dan stuurt je nieuwe bewindvoerder een bereidverklaring naar de rechtbank. Vervolgens zal de rechtbank een nieuwe beschikking afgeven waarin staat vermeld vanaf welke datum de nieuwe bewindvoerder tot jouw bewindvoerder is benoemd. Vanaf die datum zal de nieuwe bewindvoerder starten met zijn werkzaamheden.
Houd er wel rekening mee dat er een dossier overdracht dient plaats te vinden en alle inkomsten, uitgaven en schuldeisers opnieuw aangeschreven dienen te worden.

Neem hier contact op

5. Kan ik de kantonrechter zelf vragen om het bewind te stoppen?

Iedereen die een aanvraag beschermingsbewind mag indienen, kan de kantonrechter vragen om het bewind te stoppen. Je dient dan een brief te sturen aan de kantonrechter. Wanneer je dit verzoek indient ben je wel griffierecht verschuldigd.

Op de site van rechtspraak.nl staat een heldere uitleg: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bewind/Paginas/procedure-bewind-stoppen.aspx

Neem hier contact op

6. Hoger Beroep

Wil je binnen drie maanden na datum ingang beschermingsbewind dat het bewind wordt opgeheven of overstappen na een andere bewindvoerder? Dan volstaat een enkel verzoek aan de rechtbank niet. Je zult dan bij het Gerechtshof (met bijstand van een advocaat) in Hoger Beroep dienen te gaan tegen de oorspronkelijke beschikking van de kantonrechter.

Neem hier contact op

7. Waarom dient familie een akkoordverklaring te ondertekenen? Ik ben toch volwassen. 

Van oorsprong is bewind een familiaire aangelegenheid. Een familielid wordt als bewindvoerder aangesteld voor diegene die niet (meer) zelfstandig financiële beslissingen kan nemen. Tegenwoordig worden steeds meer professionele bewindvoerders aangewezen. De kantonrechter hecht er grote waarde aan dat er binnen de familie overeenstemming is over het voorgenomen bewind. Daarom wordt er door de kantonrechter gevraagd om bij het verzoekschrift een akkoordverklaring te overleggen van de echtgeno(o)t(e)/levensgezel en/of kinderen van betrokkenen. Indien van beiden geen sprake is zullen van alle nog in leven zijnde ouders, broers en zussen een akkoordverklaring overlegd dienen te worden.

Neem hier contact op

8. Ik heb een spaarrekening voor mijn kind. Valt deze spaarrekening ook onder het bewind?

Veel mensen openen voor hun minderjarige kind een bankrekening. Hierop storten zij periodiek een bedrag voor als het kind later 'groot' is. Zo kan het kind later een studie volgen, zijn rijbewijs halen of een mooie verre reis maken.

Maar dan raken de ouders in de financiële problemen. Ze krijgen schulden en komen onder bewind te staan. Kan het voor het kind gespaarde geld door de bewindvoerder gebruikt worden om de vaste lasten te betalen of schulden af te lossen?

Hiervoor is het van belang of

  1. de bankrekening op naam van de ouders staat of
  2. de rekening op naam van het kind staat

Ad 1. De rekening staat op naam van de ouders.
Het geld dat op deze rekening staat behoort aan het vermogen van de ouders toe. Het is door de ouders weg gezet om later aan hun kind te geven. Het is nog niet aan het kind gegeven/geschonken. De bewindvoerder mag het geld gebruiken om de vaste lasten te betalen en/of schulden af te lossen.

Ad 2. De rekening staat op naam van het kind.
Zodra het geld op deze rekening gestort wordt, behoort het geld niet meer aan het vermogen van de ouders toe. Het geld is gelijk van het kind. De bewindvoerder mag het geld niet gebruiken om de vaste lasten te betalen en/of schulden af te lossen.

Neem hier contact op

Neem contact op

Heeft u schulden of bent u lichamelijk of psychisch niet in staat om voor uw financiën te zorgen? Jansen Bewindvoering helpt u graag.